C贸 n锚n mua m谩y ph谩t 膽i峄噉 Trung Qu峄慶 cho gia 膽矛nh kh么ng?

C贸 n锚n mua m谩y ph谩t 膽i峄噉 Trung Qu峄慶 cho gia 膽矛nh kh么ng?

Tr锚n th峄 tr瓢峄漬g hi峄噉 nay c贸 r岷 nhi峄乽 d貌ng m谩y ph谩t 膽i峄噉 膽瓢峄 ra 膽峄漣, v峄沬 m峄 膽铆ch mang t峄沬 cho kh谩ch h脿ng s峄 ti峄噉 l峄 nh岷. Nh瓢ng 膽芒y c农ng l脿 l媒 do khi岷縩 ng瓢峄漣 d霉ng g岷穚 kh贸 kh膬n...