Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

03/11/2020
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):  Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là một trong những hình thức đầu cơ được ghi nhận trong Luật đầu cơ 2014 và được quy...